X
Menu
X

Personvern

Nettbutikken tryggereliv.no

Når du handler i nettbutikken må du registrere nødvendige opplysninger om deg selv for at vi skal kunne gjennomføre handelen. Du kan til enhver tid se hva som er lagret om deg ved å gå inn på Min Side. Når det gjelder den informasjonen vi får om deg ved bestilling av varer vil den ikke bli tilgjengelig for andre parter.

Se forøvrig eget avsnitt om Personvern i våre salgsbetinger.

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). Les mer om dette på  denne siden

Bruk av sporings- og lokaliseringsteknologi

Privatpersoner

Den nye teknologien gir oss mange nye og imponerende bruksområder. Produktene du finner hos tryggereliv.no tilbys for å øke tryggheten for deg og de du er glad i. Samtidig er muligheten for misbruk tilstede, f.eks ved å ”plante” en GPS-tracker på en person slik at dennes bevegelser kan overvåkes minutt for minutt, uten at vedkommende vet om det selv.

Er du i tvil om hva som er lovlig overvåkning kan du finne mer hjelp hos Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Omsorgssektoren/-institusjoner

Bruk av sporingsenheter er en type overvåkning som i utgangspunktet forutsetter samtykke fra den som bærer enheten.

Som følge av lovendring (Prop.90 L (2012-2013), Innst.311 L (2012-2013), Lovvedtak 62 (2012-2013). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 27. mai og 3. juni 2013. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet), er det nå mulig å benytte lokaliseringsteknologi (som f.eks GPS) selv om brukeren ikke har samtykkekompetanse.

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer:

Ny § 4-6 a skal lyde:

Helse- og omsorgstjenesten kan treffe vedtak om bruk av tekniske innretninger for varsling og lokalisering som ledd i helse- og omsorgstjenester til pasient eller bruker over 18 år som ikke har samtykkekompetanse. Bruk av medisinsk teknisk utstyr for varsling reguleres av § 4-6. Reglene i § 4-1 til § 4-3 gjelder tilsvarende for vurdering av samtykkekompetansen til bruker.

Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på pasienten eller brukeren og skal være i pasientens eller brukerens interesse. Det skal blant annet legges vekt på om tiltaket står i rimelig forhold til den aktuelle risikoen, om tiltaket fremstår som det minst inngripende alternativet, og om det er sannsynlig at pasienten eller brukeren ville ha gitt tillatelse til tiltaket. Der det er mulig, skal det innhentes informasjon fra pasientens eller brukerens nærmeste pårørende om hva pasienten eller brukeren ville ha ønsket.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom pasienten eller brukeren motsetter seg tiltaket.